VÝZVA KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V TĚŽKÉ DOBĚ

Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají společně křesťany v České republice k modlitbám za nemocné a za lidi v karanténě, ale také za ty, kdo jsou v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za všechny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy.

Vyzýváme farnosti, sbory a náboženské obce členských církví ERC aby během nedělních bohoslužeb po dobu trvání omezení pohybu osob v modlitbách pamatovali na všechny ohrožené epidemií i na ty, kteří svým nasazením pomáhají obětem nebo udržují naši společnost v chodu.*

K tomu mohou církve využít následující přímluvy a modlitbu:

Modleme se:

- za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,

- za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,

- Za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice, zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých,

- za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému, aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhali rezignaci,

- za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji,

- za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,

- za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů, měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně využít všech dostupných prostředků ke zvěsti evangelia prostřednictvím internetu, pastoračních rozhovorů, telefonů či jiných komunikačních kanálů,

- za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před nákazou, za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě mnohých lidí.

Amen.

aktuální informace

Vzhledem k vývoji situace v ČR jsme byli nuceni zrušit nedělní shromáždění. Tato informace platí do odvolání. Úterní biblická a english club se také ruší.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR staršovstvo sboru rozhodlo též o zrušení konání výročního členského shromáždění, ohlášeného na 29. března 2020. Náhradní termín VČS bude oznámen po zrušení nouzového stavu.Ruší se také konání dalších plánovaných akcí (Večer chval, Houba -- setkání jihočeské mládeže) a nekonají se pravidelné nedělní bohoslužby. 


Jistě je pro všechny z nás (tedy až na školáky, kteří si volno náramně užívají) situace vzniklá šířením koronaviru nepříjemná a vyvolává v nás mnohé otázky a pocit nejistoty. Nenechme se však v našich úvahách zatlačit do kouta a nenechme si vnutit úzký pohled, který veškeré dění líčí jako katastrofu, jež přinese jen ztráty. Předně se držme naděje, kterou vyznáváme - Ježíš Kristus je na pravici Boží a přimlouvá se za nás (Římanům 8,34), naše vlasy jsou spočteny a ani jeden z nich nepadne bez Božího dopuštění (Matoušovo ev. 10,30). Těm, kteří milují Boha vše napomáhá k dobrému (Římanům 8,28) a tak věříme, že i výjimečné časy, které nás vykolejí ze zvyklostí a komfortní zóny mohou přinést dobré věci. Využijme příležitosti k netradičnímu prožití nedělního dopoledne. Obvyklý čas bohoslužby můžeme strávit o samotě, v rodinném kruhu nebo v malých skupinách při čtení Božího slova, s děkovnými i přímluvnými modlitbami. Nabízí se i možnost modlitební procházky. 


Milé sestry a bratři, ráda bych nabídla a upozornila na službu nemocničních kaplanů v nemocnici v Českých Budějovicích. Kaplani mohou po dohodě s ošetřujícím lékařem navštívit nemocného, (především vážně nemocné a umírající pacienty), nabídnout mu svoji přítomnost, rozhovor, modlitbu, zprostředkovat komunikaci s blízkými. Právě teď v době, kdy nejsou možné návštěvy v nemocnici, může být tato služba pro Vás pomocí. (fotka z příspěvku Nemocnice TGM Hodonín, fotky na Timeline)

Kontakty:

Telefon i Whatsapp 601 308 584
Telefon 776 688 602
email: kaplan@nemcb.cz

S přáním Božího pokoje

Ludmila Míchalová Mikšíková a Ondřej Doskočil


Jako církev jsme součástí světa a vnímáme
odpovědnost za svoje jednání, které má dopad na naše okolí. Uvědomujeme si, že
vývoj případné epidemie se bude podstatným způsobem odvíjet od chování nás
všech.

V souvislosti s epidemií
koronaviru nás Pán Bůh skrze Písmo vybízí, abychom světskou vládu brali vážně
(1Pt 2,13). Učí nás vnímat znamení posledního času (Mt 24,28-29), ale v žádném
případě se nenechat svést a zmást (2Te 2,2). Vede nás k přiměřené křesťanské
reakci, zvednout hlavy, nepropadat strachu ani zoufalství (Lk 21,28) a být
světlem a solí světu (Mt 5,13-16).

Tváří v tvář dnešní situaci,
doporučujeme našim členům a sborům sledovat a respektovat nařízení státní
správy i místních samospráv, včetně zákazu veřejných shromáždění. Brát vážně
svůj zdravotní stav; v případě potíží dýchacích cest, které by mohly být
indikátorem koronavirové nákazy, řídit se pravidly stanovenými státem.

Naléhavě doporučujeme všem členům, aby se
nepodíleli na šíření neověřených a poplašných zpráv, zejména takových
interpretací koronavirové nákazy, které v ní vidí výzvu ke zkratkovému
chování, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.

Velmi doporučujeme pamatovat na nemocné ve
svých modlitbách a naléhavě se přimlouvat i za celou společnost, aby nás
všechny Pán Bůh milostivě chránil.


Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie


Chcete-li sledovat on-line bohoslužbu, je to možné např na stránkách CB České Budějovice  https://cb.cz/budejovice/

Další seznam on-line bohoslužeb Církve Bratrské najdete na https://portal.cb.cz/sbory/live

Případně je možný poslech přenosu bohoslužeb na stanicích ČR Vltava nebo Proglas, či z archivu Rádia 7 ( https://www.twr.cz/audioarchiv/nedavno-odvysilane )

Přejeme nám všem, abychom prožívali Boží blízkost, zachovali zdravý rozum a nepanikařili. Zároveň, abychom se chovali dostatečně zodpovědně a ohleduplně k sobě i druhým. Kéž jsme světlem tomuto světu při uplatnění praktické pomoci potřebným a nesením naděje, kterou v Kristu Ježíši máme.Pokud by někdo z vás potřeboval nějakou pomoc, neváhejte se na nás obrátit. 

Návazné vyjádření Davida Nováka a Petra Rause ke koronaviru

Milé sestry, milí bratři,

situace se
rychle vyvíjí, přitom narážíme na skutečnost, že ne všichni v CB si
poměrně mírně formulované vyjádření Rady vyložili s potřebnou naléhavostí.
Na základě analýzy Pavla Chrásky si proto dovolujeme poslat ještě sami za sebe
konkrétnější doporučení:

Je zřejmé,
že bohoslužby, na kterých se schází více než sto lidí, konat nesmíme. Přitom
nejde o jednotky, nebudeme se scházet ani v počtu 99, protože nejde o
literu zákona, ale o ochranu lidí (zejména starších generací) a o svědectví
světu. Při podobných nákazách v minulosti Pán Bůh církev z údělu ostatních
nevyňal.

Stejně tak
není možné svolávat v počtu nad sto účastníků běžná členská shromáždění.

Otazník se
objevuje u výročních členských shromáždění, která schvalují účetní uzávěrku.
Mohlo by se zdát, že by se (s odvoláním na skutečnost, že se zákon netýká
shromáždění svolaných na základě zákona) tato členská shromáždění scházet
mohla. My ale svoje uzávěrky státu nepředkládáme, jednalo by se tedy o čistě
formální argument. Podobně volba staršovstva není v horizontu tří měsíců
řádným důvodem; podle Řádu správy CB se v případě nezvolení nového
staršovstva funkční období starého automaticky prodlužuje o tři měsíce
(§ 80). I v těchto situacích tedy pamatujme, že podstatná je pro nás
ochrana lidí a svědectví světu, a ani tato shromáždění (hlasovací a volební)
nesvolávejme.

Pokud by
měla karanténní opatření trvat déle než tři měsíce, doporučili bychom využít
způsobu předstihové volby, rozdělit sbor na části a staršovstvo zvolit
v postupných krocích. Přitom by bylo možné stejným způsobem schválit i
účetní uzávěrku.

Nad všechny
tyto praktické rady a doporučení ovšem chceme připomenout, že za všech
okolností zůstáváme v rukou Božích. Podstatná zůstává důvěra v jeho
smilování a milostivou péči. Současně ovšem i náš úkol zůstávat svědectvím a
pomocí světu kolem nás. Přitom se chceme snažit rozpoznávat, co nám Pán Bůh
chce různými životními situacemi povědět a k čemu nás chce vést.

S přáním
pokoje

David Novák

Petr Raus